سیب

یک لحظه کنار من توقف کردی
یک عمر دل مرا تصرف کردی
من اسب و سپر داشتم و تیغ و زره
اما تو فقط سیب تعارف کردی

/ 2 نظر / 2 بازدید
n

وبه خیلی خوشکلی داری به وبه منم بیا منتظرت هستم[گل]