مغرور نیستم...

مغرور نیستم...

ولی نیاز به حرف زدن با هر کسی رو نمی بینم!

از من نرنج...

نه مغرورم نه بی احساس...

فقط دلخسته ام از اعتمادی بی جا...

من خودمم...

خشنم اما بیرحم نیستم!

تک پرم ،اما مغرور نیستم...

خودخواهم،اما پرتوقع نیستم...

رکم،اما دروغگو نیستم...

ساکتم ،اما لال نیستم...

اگر برایت سنگینم با یک خداحافظی شادم کن!

این روزها شیشه شده ام...

زود می شکنم،اما ناجور می برم...

من آدم سخت گیری نیستم...

اما...

آدم سخت گیر می آورم!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید