زن

زن هیچ وقت تنهایی گریه نمی کند. اگر هم بکند ، پیش ِ خودش مطمئن است که کس ِدیگری حتی اگر آن جا هم نباشد اشکش را حس می کند!
اشک هاش می تواند از دور آن آدم را مسحور کند ، تکانش بدهد..
مطمئن است که گوشی که دور از دیدرس اما نه دور از صدارس است، می شنودش ..
پوست انداختن/کارلوس فوئنتس

/ 1 نظر / 2 بازدید

پسندیدم ولی این عکس کیه؟