من شاعرم...

من شاعرم
دنیا به من چشم دوخته است
اگر در باره نان شعری بگویم
کودکان کمتری گرسنه می مانند
اگر درخت را در شعرم بیاورم
جان جنگلی را نجات داده ام
اگر از آفتاب بنویسم
بهار خواهد آمد
"وپرستوها به جست و جوی جانب آبی" خواهند رفت
اگر از جدایی بنویسم

با

را

ن

خواهد بارید
و اگر از تو بنویسم
سرانجام این شعر به آوارگی می انجامد
/ 0 نظر / 2 بازدید