هوس...

آن روزها گنجشک را رنگ میکردند و جای ِ قناری میفروختند…

این روزها هوس را رنگ میکنند و جای ِ عشق میفروشند….

آن روزها مالباخته میشدی و این روزها ،دلبــــاخــــته…. !!
/ 1 نظر / 2 بازدید
آزاده

به جا و به حق نوشته ای نگاشتی بانو...