دکتر محمد مصدق


"ما از هیتلر و ارتش آریایی اش شکست نخوردیم ولی یک آریایی کچل فقط با یک خودنویس ما را شکست داد و از سرزمینش بیرون کرد"

گوشه ای از نطق وینستون چرچیل در باره ی دکتر محمد مصدق

/ 0 نظر / 2 بازدید