برق نگاهت

چـــراغـــهـــا را خامــــــوش کن !

نـــــور نـمیــخـواهــــم ...

نگـــاهـــم کـــه میکنـــی

بــــرق نـگــــاهـت مــــرا کـــــه هیـــــچ ...

تمـــــام شــب را مچـــالــــــه میکنـــــد...!!
/ 0 نظر / 2 بازدید