امروز..

امـــروز دلـــم بـــرای امــــروزم گـــرفـت


امـروز دخـــتر ۱۰ ســالـه اے مــادر شــد . . .

امــروز دخـــترـے در مــاشیـن شـــیشـہ دودـے بـا پســرـے هـــمخواب شـد . . .

امــروز دخـــتـرـے در الــتماس چـــشمـانـش در چــهـار دیـوار زن شـد . . .

امــروز مــادرـے در مـــقـابـل پـسر سـہ سـالـہ اش بــا مـردـے هــمـخـواب شـد . . .

امــروز عـــشق دخــتر بــاکـره را بـا اســکنـاس سـبز سنـــجیــدنـد . . .

امـــروز دلــم بــراـے امــروزم گـــرفـت . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید