برگرد

تمنای آغوشی وحشی... لذت لمس گناه...
تو در کجای احساسم جا ماند ه ای؟ از من چه میخواهی؟
عشق در من لال هوس در من کور احساس در من کر
با تو از چه بگویم.... وقتی میسوزم از خاطره پیچش پیچک وار تن هایمان...
وقتی دیوانه ام میکند حس خیسی تنت در عشقفبازیمان...
تو در کجای احساسم مانده ای؟ لمس گناه میخواهم برگرد.... برگرد......
/ 0 نظر / 2 بازدید