جهنـم کجـاست بــــانــو ؟

جهنـم کجـاست بــــانــو ؟

دنیایت آن لحظه جهنم است که در آغوش کسی هستی

که به او حسی نداری

یا دنیایت آن لحظه جهنــــم است که در حسرت آغوش کسی به سر می بری .

یا نــه !

دنیایت آن لحظه جهنـم است که در آغوش عشقت هستی

اما می دانی عشق او نیستی

حـواست کجاست بــانو ؟

این روزها عشقــــــی وجــــــــود ندارد .....

بـــانــو نکند دلت را خوش کنی به عشق کسی که از عشق فقط جسم را میفهمد ...

عشق نیست بانـــو ...

ساقه خشک هـوس است که میپیچد دور تنت ...

/ 0 نظر / 2 بازدید